รางวัลต่อไปนี้จะเป็นของผู้เข้าการแข่งขันที่คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก

       1  1,000 ยูโร / 40.000 บาท / 50.000 เปโซ

       2  500 ยูโร / 20.000 บาท / 25.000 เปโซ

       3  250 ยูโร / 10.000 บาท / 12.500 เปโซ

  4-10  100 ยูโร / 4.000 บาท / 5.000 เงินเปโซดูผู้เข้าแข่งขัน เข้าร่วม